ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی سندی است که بنا به درخواست ضمانت خواه (اشخاص حقیقی یا حقوقی) توسط بانک صادر می گردد و براساس آن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری صادرکننده تعهد می نماید که (در صورت عدم ایفای تعهدات تعریف شده ضمانت خواه در قبال ذینفع ضمانت نامه به محض اعلام ذینفع قبل ازانقضای سررسید، مبلغ قید شده در ضمانت نامه را به ذینفع و یا طبق شرایط ضمانت نامه و در سررسید، بلا قید و شرط بپردازد. ضمانت خواه می بایست حداقل ۱۰% مبلغ ضمانتنامه درخواستی را به عنوان سپرده نقدی نزد بانک به ودیعه بگذارد و تا پایان مدت ضمانت، نزد بانک مسدود می گردد. بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای انجام تعهداتی که به نفع سازمان ها و مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها یا مؤسسه مالی و اعتباری و نیز دستورالعمل صدور ضمانت نامه، ضمانتنامه صادر نماید. بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید در صورتیکه متعهد، تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در سر رسید های معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع بپردازد. ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

انواع ضمانت نامه های بانکی:

ضمانتنامه ارزی:

کلیه شرکت های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی) می توانند از خدمات صدور انواع ضمانت نامه بانکی بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها موکول به اخذ وثیقه از ضمانت خواه طبق ضوابط بانک می باشد.
ضمانت نامه های ارزی به طور معمول درمورد قراردادهای ارزی، خرید کالا و یا خدمات از شرکت ها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری با تضمین متقابل بانک های معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت های ایرانی (خریداران و کارفرمایان) اقدام می نماید.

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه ارزی:
وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک ها، تضمین بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی، تضمین بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی، سفته با دو امضاء قابل قبول بانک – اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا – سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده باشند – کشتی و هواپیما، معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

ضمانت نامه های ریالی:

۱- شرکت در مناقصه
۲- شرکت در مزایده
۳- حسن انجام تعهد
۴- حسن انجام کار
۵- پیش پرداخت
۶- استرداد کسور وجه الضمان
۷- تعهد پرداخت
۸- گمرکی
۹- ضمانتنامه خاص

تعاریف انواع ضمانت نامه بانکی:

۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه: معمولاً ارگان های دولتی و غیردولتی برای واگذاری پروژه های خود با پایین ترین قیمت به مجریان، اقدام به برگزاری مناقصه می نمایند. لذا برای اطمینان از برگزاری صحیح مناقصه معمولاً از شرکت کنندگان در مناقصه، ضمانتنامه شرکت در مناقصه اخذ می نمایند این ضمانتنامه به سازمان برگزار کننده مناقصه اجازه می دهد در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و از این بابت زیانی به دستگاه مناقصه گزار وارد گردد، وجه ضمانتنامه را از بانک دریافت نماید.
۲- ضمانتنامه شرکت در مزایده: معمولاً بعضی از سازمان ها بر اساس ضوابط خود، اقدام به فروش اموال منقول یا غیر منقول می نمایند. این سازمان ها برای جلوگیری از تضییع حقوق برگزار کننده مزایده و فروش اموال به بالا ترین قیمت ممکن، مزایده برگزار می نمایند. این سازمان ها ممکن است از شرکت کنندگان در مزایده ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه شرکت در مزایده اخذ نمایند تا در صورتیکه شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید وجه این ضمانتنامه را از بانک مربوطه مطالبه نمایند.
۳- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات: پس از انجام مناقصه و تشخیص برنده مناقصه ممکن است ذینفع ضمانتنامه به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه از طرف قرارداد خود، درخواست ارائه این نوع ضمانت نامه را می نماید. لذا این نوع ضمانت نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی می ماند. اگر در هر مرحله از کار، مجری طرح به تعهدات خود عمل نکرده و کارفرما از عملکرد او ناراضی باشد، می تواند بابت خسارت خود وجه ضمانت نامه را از بانک مطالبه و دریافت نماید.
۴- ضمانت نامه استرداد حسن انجام کار: با وجود نظارت و آزمایش های مختلفی که در طول مدت پیمان و در مقاطع مختلف اجرای کار توسط کارفرما به عمل می آید با این وجود کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار پس از تحویل قطعی و تا مدت تعیین شده مبالغی به عنوان تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار کسر و در حسابی نزد خود نگه می دارد و بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد کند. این ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان می گویند.
۵- ضمانت نامه پیش پرداخت: بعد از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار یا در هر مرحله ای از انجام کار با توافق طرفین، ممکن است به منظور تجهیز کارگاه یا تقویت بنیه مالی پیمانکار درصدی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت از طرف کارفرما به پیمانکار در قبال ارائه ضمانتنامه پرداخت نماید. معمولاً در قبال این پیش پرداخت ضمانت نامه بانکی از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه می شود که اصطلاحاً ضمانت نامه پیش پرداخت نامیده می شود.
۶- استرداد کسور وجه الضمان: در هر مرحله با پیشرفت پروژه پیمانکار صورت وضعیت هزینه های انجام شده را برای کارفرما ارسال و با تائید کارفرما پس از کسر درصدی از هر صورت وضعیت به عنوان کسور وجه الضمان مابقی وجه آن را به پیمانکار پرداخت می نماید . پس از اتمام قرارداد پروژه به صورت تحویل موقت به کارفرما تحویل داده می شود تا در صورت تائید آن در مدتی معین ، درصد مکسوره مذکور فوق به پیمانکار پرداخت می شود . اگر در فاصله تحویل موقت تا تحویل قطعی پیمانکار بخواهد کسور وجه الضمان را از کارفرما دریافت کند به درخواست پیمانکار ضمانتنامه بانکی به او ارائه میگردد. این نوع ضمانت نامه را استرداد کسور وجه الضمان می نامیم.
۷- تعهد پرداخت: به موجب این ضمانت نامه بانک پرداخت بدهی یک متقاضی ناشی از انجام معامله یا کاری مشخص را تعهد می نماید و اگر بدهکار بدهی خود را به موقع به طلبکار پرداخت نکند، او می تواند مطالبات خود را به مبلغ مندرج در ضمانتنامه از بانک دریافت نماید.
۸- گمرکی: ضمانتنامه گمرکی به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و به نفع گمرک بابت حقوق و عوارض کالای وارداتی به تقاضای مشتریان از طرف بانک، صادر و به گمرکات ارائه می گردد. در صورت تأمین و یا عدم تأمین وجه ضمانتنامه از طرف متقاضی، بانک موظف می باشد در سررسید ضمانتنامه، وجه ضمانتنامه را به حساب تعیین شده از طرف گمرک واریز نماید.
۹- ضمانتنامه خاص: شامل انواع ضمانتنامه های دیگر از قبیل: (ضمانت‌نامه نظام وظیفه – ضمانت‌نامه دادگستری – ضمانت‌نامه متفرقه)

تمامی ضمانت‌نامه های بانکی دارای ارکان ذیل است:

۱- ضمانت‌ خواه: شخص حقیقی یا حقوقی که بانک تعهدات او را ضمانت می‌کند
۲- ذینفع: شخص حقیقی یا حقوقی که ضمانت‌نامه به نفع او صادر می‌گردد
۳- ضامن (بانک): تضمین‌کننده ضمانت‌ خواه
۴- وجه الضمان: مبلغ ضمانت‌نامه
۵- سررسید: تاریخ انقضای اعتبار ضمانت‌ نامه که بایستی در متن ضمانت‌نامه درج شود
۶- موضوع ضمانت‌نامه: پرداخت وجهی معین که مورد ضمانت بانک قرار گرفته است

برای دسترسی به فایل اطلاعات تخصصی و مهم این بخش بر روی دکمه دانلود فایل کلیک نموده تا به درگاه اینترنتی بانک متصل و با پرداخت مبلغ 10 هزار تومان یک نسخه از فایل به آدرس ایمیل شما ارسال و همزمان لینک دانلود نیز دراختیار شما قرار گیرد، سپس بعد از مطالعه فایل و اطلاع از نحوه اخذ تسهیلات فوق، در کوتاهترین زمان از فرم صفحه نخست درخواست خود را برای ما ارسال نمایید.

نظر شمانظرات شما

۲۶ thoughts on “ضمانت نامه بانکی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *